Szanowni Państwo,

zwołuję Walne Zebranie Członków WSHLiF, na dzień 21 lutego 2014 roku (piątek) na godzinię 18.00. Zebranie odbędzie się w Poznaniu w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej przy ul. Nowowiejskiego 49/51 - sala konferencyjna. W przypadku braku quorum następne Walne Zebranie odbędzie się o godzinie 18.30.


PORZĄDEK OBRAD

ZWYCZAJNEGO  WALNEGO  ZEBRANIA   CZŁONKÓW

Wielkopolskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy

i  Farmaceutów  im.  Jerzego Łozowskiego w Poznaniu

zwołanego na dzień 21 lutego 2014 roku.

 

1.    Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków WSHLiF.

2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków WSHLiF.

3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania

       oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4.    Przyjęcie porządku obrad.

5.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

7.    Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Zarządu WSHLiF

       za rok 2013.

8.    Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania  finansowego WSHLiF

       za rok obrotowy 2013.

9.    Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

10.   Rozpatrzenie  przedstawionych sprawozdań.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

       z działalności Zarządu WSHLiF za rok 2013.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu WSHLiF w roku obrotowym 2013.

13.  Głosowanie nad podjęciem uchwały o udzielenie absolutorium prezesowi Gabrieli Śniatała,  v-ce prezes Grażynie Milewskiej, sekretarzowi Ewie Nowackiej-Jackowskiej, skarbnikowi Annie Furmaniuk, członkowi Zarządu Konstancji Majewskiej, za rok 2013.

14.  Głosowanie nad podjęciem uchwały o udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej przewodniczącemu Zbisławowi Borowiakowi, członkowi  Bogusławie Cofta, członkowi Tomaszowi Prościńskiemu za rok 2013.

15.  Wybór Prezesa WSHLiF

16.  Wybór pozostałych członków Zarządu

17.  Wybór Komisji Rewizyjnej

18.  Wolne głosy i wnioski.

19.  Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków WSHLiF.


z wyrazami szacunku

dr Gabriela Śniatała

Prezes Zarządu WSHLiF