Numer konta WSHLiF:13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

Wpisowe na rok 2012 wynosi 50zł,
na konto Stowarzyszenia, z dopiskiem: WPISOWE (imię i nazwisko)
Składka roczna na rok 2012 wynosi 240 zł.
na konto Stowarzyszenia, z dopiskiem: OPŁATA CZŁONKOWSKA (imię i nazwisko) 

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Polskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. J. Łozowskiego w Poznaniu

 

 

 

§ 1.

Członkowie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. J. Łozowskiego w Poznaniu, są zobowiązani do opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia oraz poniższym Regulaminem. .

§ 2.

Wysokość składek członkowskich i wpisowego ustala Zarząd.

§ 3.

Członkowie Stowarzyszenia za wyjątkiem członków honorowych, zobowiązani są do terminowego opłacania składki członkowskiej w postaci wpłaty jednorazowej rocznej na konto Stowarzyszenia, do dnia 30 marca każdego roku.

Wpłata dokonana po wyżej wymienionym terminie, skutkuje dodatkową opłatą w wysokości 10% od kwoty podstawowej. Wpłacone składki nie podlegają zwrotowi.

§ 4.

Członkowie którzy pobierają zasiłek emerytalny lub rentowy i nie prowadzą działalności gospodarczej oraz nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i innych umów, płacą 50% wartości składki członkowskiej. Członkowie którzy spełniają wyżej wymienione warunki, winni przedstawić Zarządowi stosowne oświadczenie.

§ 5.

Nowi członkowie, którzy wstępują do Stowarzyszenia do dnia 30 czerwca danego roku, zobowiązani są do uiszczenia opłaty wpisowej i 100% wartości składki rocznej. Członkowie którzy wstąpili po w/w terminie, zobowiązani są do uiszczenia opłaty wpisowej i 50% wartości składki rocznej.

§ 6.

W przypadku nie płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy (tj. do 30 czerwca każdego roku), może nastąpić skreślenie członka z Listy Członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu.

§ 7.

Na pisemny wniosek grup członkowskich, w drodze uchwały, Zarząd może zmniejszyć składki lub zwolnić członków od ich uiszczania .

§ 8.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.